Олонлог Академи сургуулийн The International Baccalaureate Diploma Programme CAS төслийн хүрээнд “Debate masters” үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжлээ. 

Тус төслөөр Prep ангийн сурагчид маань мэтгэлцээний талаар мэдлэг, чадварт суралцсан ба сурагчдын хүсэл, сонирхол дээр үндэслэн олон талт сэдвээр мэтгэлцээн өрнүүлж, туршлага солилцлоо. 

The “Debate Masters” activity was successfully implemented as part of the International Baccalaureate Diploma Program’s CAS project at Onolog Academy School. 

Through this project, Prep class students acquired knowledge and skills in debate and, based on their interests, held debates on various topics and exchanged experiences.