ACADEMIC LEARNING

АКАДЕМИК СУРГАЛТ

Сургалтын ерөнхий хөтөлбөр:
  • Математик, англи хэл, байгаль, нийгмийн ухааны эрчимжүүлсэн сургалт
Сургалтын ерөнхий хөтөлбөр:
  • Уламжлалт академик мэдлэг, үндэсний стандартыг хангасан хос боловсрол