• MEDIA

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ

Боловсролын салбарын хөгжил

Боловсролын салбарт цар тахлын үзүүлж буй нөлөө

Ковид19 VS Бизнес нэвтрүүлэг
Bloomberg TV Mongolia

Defacto - Б.Баясгалан
/Олонлог сургуулиудын үүсгэн байгуулагч/

Ярилцах цаг нэвтрүүлэг
Bloomberg TV Mongolia