Олонлог Академи сургуулийн IBDP хөтөлбөрийн year 1-р ангийн сурагчид “Collaborative Science Project”-ийн хүрээнд багаараа сарын хугацаанд хийсэн судалгаа, шинжлэх ухааны туршилтын  үр дүнгээ тайлагналаа.  Сурагчид багаар хамтран туршилт хийж түүний үр дүнг боловсруулан дүгнэлт гаргахдаа байгалийн шинжлэх ухаан хоорондын уялдаа холбоог харуулснаараа  онцлог байлаа.

Olonlog Academy IB Diploma Programme Year-1 students presented the results of their monthly scientific and research experiments as a part of the “Collaborative Sciences Project”. The project was notable for showing the connection between the natural sciences when students conducted experiments in groups and processed the results.