Олонлог Академи сургуулийн IBDP хөтөлбөрийн 2-р ангийн сурагчид CAS Project-н хүрээнд Model United Nations арга хэмжээг анх удаа амжилттай зохион байгууллаа.

Сурагчид өөрсдөө бие даан зохион байгуулсан энэ арга хэмжээнд Олонлог Академи сургуулийн ахлах ангийн 40 орчим сурагч хүсэлтээрээ хамрагдаж илтгэх, мэтгэлцэх, дүн шинжилгээ, судалгаа хийх, багаар ажиллах, дипломат ёс, харилцааны соёлыг өөрт тусгах зэрэг чадваруудад суралцлаа.

The Year 2 students of the IBDP programme at Olonlog Academy School successfully organized the Model United Nations event for the first time as part of its CAS Project. Approximately 40 senior grade students of Olonlog Academy volunteered to participate in this student-led event, where they acquired skills such as presentation, debate, analysis, research, teamwork, diplomacy, and communication.