The second activity organized by students within the International Baccalaureate Diploma Program CAS project at Olonlog Academy School was the “The Key Podcast” discussion.
In this project, students creatively presented and discussed four concepts and key elements in the business environment through a panel discussion.

Олонлог Академи сургуулийн International Baccalaureate Diploma Program CAS project-н хүрээнд сурагчдын зохион байгуулсан 2 дахь үйл ажиллагаа болох “The key podcast” хэлэлцүүлэг боллоо.

Тус төслөөр сурагчид бизнесийн орчин дахь 4 ойлголт, түлхүүр ухагдахууныг судлан бүтээлчээр танилцуулж, панел хэлэлцүүлгээр дүгнэн ярилцлаа.