We hereby present you the information, in stages, about various community service activities organized as part of our CAS project of the International Baccalaureate Diploma Programme of Olonlog Academy school.

Every week, students engage in providing support and assistance to the maintenance and conservation of the “National Park”.

Through these voluntary activities, students are cultivating various competencies, including the awareness of one’s social responsibility and the value of labor, development of workload management skills, the ability to overcome challenges, and effective team-work.

We extend our best wishes for success to our students.

“Олонлог Академи сургуулийн “International Baccalaureate Diploma Programme”-ын CAS хөтөлбөрийн нийтэд тустай ажлын хүрээн дэх ажлуудыг үе шаттайгаар хүргэж байна.

Сурагчид долоо хоног бүр “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”-гийн үйлчилгээний ажилд дэмждэг үзүүлж байна.

Тус үйл ажиллагаагаар сурагчид нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлах, ажлын ачаалал, саад бэрхшээлийг даван туулах, багаар ажиллах, хөдөлмөрийн үнэ цэнийг мэдэх зэрэг хандлагуудыг төлөвшүүлэн ажиллаж байгаа юм.

Сурагчдадаа амжилт хүсье.