Our IBDP Year 1 students have successfully completed the service of supporting the herdsman family in Erdene sum of the Central Province over the academic year of 2023 as part of their CAS programme’s goal of providing community service. It was special that the students were able to accumulate experiences based on the learning outcomes of the CAS, such as overcoming social and natural factors, cooperatively working with different individuals, planning and distributing different tasks while exploring the nomadic lifestyle and herding methods in the fall, winter, and spring seasons. We would like to send our gratitude to everyone who supported and cooperated with us for this project.

Олонлог Академи сургуулийн IBDP Year 1 ангийн сурагчид маань CAS хөтөлбөрийн нийтэд тустай үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд Төв аймгийн Эрдэнэ суманд малчин айлд хичээлийн жилийн туршид дэмжлэг үзүүлэх ажлыг амжилттай гүйцэтгэн хаалтын үйл ажиллагаагаа хийлээ. Сурагчид намар, өвөл, хаврын улирлуудад нүүдэлчдийн ахуй амьдрал, мал маллах арга ухаантай бодитоор танилцсанаар нийгэм, байгалийн хүчин зүйлийг даван туулах, хамтран ажиллах, төлөвлөх зэрэг CAS хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнд суурилсан туршлагуудыг хуримтлуулж чадсан нь онцлог байлаа. Энэ хөтөлбөрийг дэмжиж, хамтран ажилласан бүх хүнд талархал илэрхийлье.