Бусад Өдөрлөг Сургалт

“ГЭР-МОНГОЛ ОРШИХУЙ” ТӨСӨЛТ ХИЧЭЭЛ

Сэтгэл дүүрэн баяртай
Ширээ дүүрэн идээтэй
Өрх бүлээрээ сайхан битүүлээрэй.

“ГЭР-МОНГОЛ ОРШИХУЙ” төсөлт хичээл: Дунд, ахлах ангийн сурагчид Монгол гэрийн онцлог, бүрдэл хэсгийг нэрлэх, гэр барих, буулгах дараалал, гэр доторх ёс жаягийн талаар онолын мэдлэгээ туршлагаар бататгалаа.